_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Projekt zmian ustawowych

 PROJEKT

 

proponowany przez ŚL. SOPO. w zakresie zmian ustaw w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym oraz w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

 

 

Projekt dotyczy modyfikacji poniżej wymienionych ustaw. Będzie przewidywał ich zamianę na bardziej nowoczesne sposoby przedstawione w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o gwarancjach równouprawnienia w wykonywaniu i sposobie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi po rozstaniu się ich rodziców z myślą o dbałości o najlepiej pojęte interesy dziecka.

 

Należy wskazać, iż "Istotnym problemem polskiej demokracji jest niska jakość życia publicznego. Organizacje pozarządowe mogą zmieniać tę sytuację. Od ich kompetencji i zaangażowania, a także umiejętności mobilizowania różnych środowisk i opinii publicznej w dużym stopniu zależy usprawnienie działalności instytucji publicznych i oparcie sposobu ich funkcjonowania o zasady dobrego rządzenia"

 Proponujemy następujące zmiany

1) atr. 58 § 1 kro. i art. 107 kro. uwzględnić kwestię opieki naprzemiennej po rozwiązaniu związku małżeńskiego oraz rozejściu się związku nieformalnego rodziców dziecka, a zamieszkujących w większości nieopodal niedaleko siebie, tak że dziecko ma możliwości chodzenia do jednego przedszkola i szkoły.

Doktryna określa władzę rodzicielską jako ogół praw i obowiązków rodziców względem dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. W prawie polskim obowiązuje zasada równouprawnienia rodziców, wyrażona w art. 93 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Krio), zgodnie z którą, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom (od tej zasady istnieją wyjątki). Władza rodzicielska obejmuje w szczególności: obowiązek i prawo do wykonywania pieczy nad osobą dziecka oraz prawo wychowywania dziecka, zarząd majątkiem dziecka i reprezentowanie dziecka. Władza rodzicielska powinna być wykonywana w interesie dziecka, a więc dobro dziecka stanowi nadrzędne wskazanie, które powinno rozstrzygać o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej.
 
Sąd rozwiązując małżeństwo rodziców przez rozwód, na podstawie art. 58 § 1 Krio, z urzędu orzeka też o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. Sąd w wyroku rozwodowym może przyznać pełnię władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że będą oni zgodnie wykonywać opiekę nad dzieckiem lub powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, jednocześnie "ograniczając" władzę rodzicielską drugiego.

Ograniczenie to polega na ścisłym określeniu praw i obowiązków przysługujących rodzicowi wobec dziecka. Dla przykładu sąd może ograniczyć władzę rodzicielską do: "prawa odwiedzania dzieci w mieszkaniu matki dwa razy w miesiącu, a za jej zgodą bez ograniczenia do przyjmowania dzieci w swoim domu po uzgodnieniu terminów z matką. Ojciec posiada też prawo do współdecydowania o wyborze dzieciom szkoły, nauki zawodu i form wypoczynku."- w tym konkretnym przypadku sąd władzę nad dziećmi przyznał matce, określając jednocześnie uprawnienia ojca. Możliwość (często tylko teoretyczną) egzekwowania ustalonych w ten sposób kontaktów w przypadku ich utrudniania lub uniemożliwiania dają przepisy art. 1050 Kpc i następne .

W polskiej praktyce sądowniczej nadal faworyzowana jest opieka nad dzieckiem ze strony matki ( dyskryminacja ojca ).

 

dyrektywy UE dot. równości płci

prawa ojca - prawo rodzicielskie do kontaktów i sprawowania opieki nad dzieckiem. W szerszym rozumieniu prawa ojca wiążą się z działaniem na rzecz równouprawnienia płci we wszelkich sferach życia społecznego i rodzinnego, z promowaniem odpowiedzialnego i aktywnego ojcostwa, oraz zmianą społecznych uwarunkowań ograniczających rolę ojców po rozwodzie jedynie do obowiązku alimentacyjnego.

dyskryminacja bezpośrednia - gorsze traktowanie spowodowane faktem przynależności do określonej płci.

dyskryminacja pośrednia - sytuacja, kiedy pozornie neutralne prawo powoduje negatywne skutki dla jednej z płci, nieusprawiedliwione obiektywnymi czynnikami.W 2009 roku orzeczono w Polsce ponad 65 tys. rozwodów, z tego prawie 40 tys. to były małżeństwa z dziećmi. W małżeństwach tych wychowywało się ponad 56 tysięcy małoletnich dzieci. W ponad 20 tys. przypadków opiekę nad dziećmi powierzono matce, w 1500 przypadkach ojcu, a w 16 tys. razem matce i ojcu.

Czyli w ponad połowie rozwiedzionych małżeństw ograniczono prawa rodzicielskie jednemu z rodziców (głównie ojcom) i pozbawiono dzieci  możliwości stałego kontaktu z jednym z rodziców.

 

Preambuła do kodeksu o treści:

Małżeństwo, rodzicielstwo i rodzina, jako szczególne związki między ludźmi, oparte na miłości, więzach krwi i wzajemnym poszanowaniu, podlegają ochronie prawnej na zasadach określonych w niniejszym kodeksie";

Art. 107. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, rodzice powinni w drodze porozumienia ustalić zasady wykonywania władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem. Porozumienie to powinno uwzględniać dobro dziecka oraz jego potrzebę odpowiedniego kontaktu z każdym z rodziców. Przed zawarciem porozumienia rodzice powinni wysłuchać dziecko, chyba że rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to nie pozwala. O ile dobro dziecka się temu nie sprzeciwia, porozumienie powinno zakładać opiekę naprzemienną, zakładającą czasowe pozostawanie dziecka z każdym z rodziców.

§2. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, zasady wykonywania władzy rodzicielskiej i zasady utrzymywania kontaktów z dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu może określić sąd opiekuńczy. Przed wydaniem rozstrzygnięcia sąd wezwie strony do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1, określając stosowny czas, jego zawarcia. Jeśli nie dojdzie do zawarcia porozumienia, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i zasady utrzymywania kontaktów z dzieckiem określi sąd, kierując się dobrem dziecka. Przed wydaniem rozstrzygnięcia sąd powinien wysłuchać dziecko i uwzględnić jego zdanie, chyba że rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to nie pozwala.

 

 

2) art. 133 § 3 kro. sprecyzowanie niniejszego artykułu poprzez ustanowienie, że obowiązek alimentacyjny wygasa wobec dorosłego dziecka do okresu pełnoletniości i usamodzielnienia się z ustaleniem wieku do 25–go roku życia mimo trwania dalszej jego nauki.

 

Należy wskazać, iż znowelizowane Krio nie zawiera w powyższej kwestii zakresu uchylenia obowiązku alimentacyjnego rodzica wobec dorosłego dziecka. Jak z doświadczenia życiowego wynika to ojcowie płacą alimenty nawet do 32–go roku życia. Nasze Stowarzyszenie spotkało się z takim problemem, stanowisko Sądu w tej kwestii było jednoznaczne, że Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie precyzuje do którego roku życia dziecka, zobowiązany do alimentacji ma płacić alimenty na rzecz pełnoletniego wierzyciela. Pozostawienie powyższej kwestii Sądom jest rażąco niesprawiedliwe i kuriozalne albowiem Sądy w ten sposób nękają ojców często w wieku podeszłym i schorowanym obowiązkiem alimentacyjnym, rozpieszczając dorosłe dzieci usamodzielnione, które mają założoną rodzinę i własne dzieci. Sąd z założenia dochodzi po co staremu rodzicowi pieniądze niech lepiej przeznaczy na własne dzieci, które na starość się nie zaopiekują tylko oddadzą do hospicjum.

 

3) art. 11 kpc. proponujemy uchylenie dobrodziejstwa niniejszego artykułu.

 

Z następujących przyczyn: powyższa ustawa jest wykorzystywana a w szczególności przez matki w sposób nieuczciwy i kontrowersyjny. Jak dochodzi do wszczęcia spraw typowo rodzinnych to matki nagminnie fałszywie oskarżają ojców o znęcanie się nad rodziną a są przypadki, że o molestowanie ich samych i dzieci dla osiągnięcia uzyskania korzystnego zakończenia toczących się spraw o rozwód, powierzenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów, ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu. Ta ustawa jest wymierzona tylko i wyłącznie przeciwko ojcom, których Sądy w sprawach karnych niesłusznie oskarżają z pobudek, iż matki są z natury osobami słabszymi fizycznie i prawdopodobieństwo takiego zarzutu mogło zaistnieć przy czym pomijając konfabulację niby pokrzywdzonej matki. Należy mieć to na uwadze, iż te postępowania wszczynane są z Urzędu na koszt podatnika w tym miejscu mamy prawo się buntować jako podatnicy, że większość postępowań karnych prowadzonych przez Organa Ścigania z pobudek powyżej opisanych uderza nie tylko w nas samych ale i w budżet Państwa i to w dobie kryzysu światowego.

Należy podkreślić, iż Policja, Prokuratura i Sądy są nadmiernie obciążone powyższymi postępowaniami, które w 80% wszczynane są z zawiadomień fałszywych w świetle dobrodziejstwa art. 11 kpc. wykorzystywanych przez samych adwokatów, którzy doradzają petentom o wniesienie oskarżenia przeciwko ojcu za znęcanie się nad rodziną co będzie skutkować w sprawach typowo rodzinnych na korzyść matki. Natomiast nam wszystkim jest wiadomo, iż Sądy i Organy Ścigania mają natłok spraw, które dezorganizują skuteczność Urzędów, opieszałość w rozpatrywaniu postępowań. Wątpliwości być nie powinno, iż uchylenie powyższej ustawy spowoduje oszczędności Skarbu Państwa, usprawni działalność instytucji publicznych z myślą o zasadach dobrego rządzenia.

 

4)art. 87 § 3 kpc. znowelizowanie niniejszego art. w paragrafie trzecim poprzez rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa organizacjom społecznym, które mają prawo występować w sprawach tylko w ustaleniu ojcostwa i roszczenia alimentacyjne tj. bardzo znikomy zakres, który należy rozszerzyć do wszystkich typowo rodzinnych spraw nawet włącznie z podziałem majątku dorobkowego.

a) nowe brzmienie art. 87 § 3 kpc. tj. w sprawach w ustaleniu ojcostwa i roszczenia alimentacyjne na rzecz powoda i pozwanego, w sprawach o rozwód, uregulowanie kontaktów, wydanie zarządzeń opiekuńczych, ograniczenia – pozbawienia władzy rodzicielskiej, przymusowe odebranie dziecka, egzekucja kontaktów i podział majątku dorobkowego na rzecz powoda i pozwanego.

 

Należy zadać pytanie dlaczego domagamy się tak sprecyzowanej powyższej ustawy, ponieważ przez Sądy jesteśmy traktowani niepoważnie, ośmieszająco traktowani jak intruzi i dyskryminowani a to dlatego, że powyższa ustawa zezwala tak postępować Sądom. Jak wynika z doświadczenia życiowego to przeważnie ojciec obciążony jest nadmiernym obowiązkiem alimentacyjnym, nie stać go na wynajęcie adwokata z wyboru natomiast z urzędu Sąd nie przyznaje pełnomocnika, gdyż przekraczają jego dochody pomijając wysokie alimenty i koło się zamyka. Należy podkreślić, iż do Stowarzyszenia po pomoc prawną przychodzą wyłącznie ojcowie niezasobni finansowo mający problem zapłacić składkę miesięczną 10 zł. Przytłoczeni kłopotami rodzinnymi znajdują się w złym stanie psychicznym (depresja) często trudno jest z nimi nawiązać normalny kontakt. Należy sobie wyobrazić udział takiego ojca w postępowaniach sądowych, gdzie bez skrupułu jest wykorzystany jego stres przez Sąd, orzekając na jego nie korzyść. Natomiast my jako Stowarzyszenie nie możemy mu pomóc, gdyż nie jesteśmy dopuszczani do reprezentowania jego interesów w tak istotnych sprawach typowo rodzinnych. Większy stopień za winię rozpadu związku małżeńskiego należy przypisać matkom, niedotrzymanie wierności małżeńskiej art. 23 KRiO co powoduje powyżej opisany stan psychiczny ojca, którego Sąd dyskryminuje uniemożliwiając mu pomocy prawnej z Urzędu jak i przez Stowarzyszenia społeczne. „ Kowal zawinił a cygana powiesili ‘’, taka jest rzeczywistość w orzecznictwie sądowym 21- go wieku w III RP.

W związku z powyższym należy wskazać, iż tylko zaproponowany szczegółowy zapis niniejszej ustawy zrównoważy ochronę interesów prawnych biedniejszych ojców w w/w postępowaniach sądowych co wyjdzie z korzyścią dla podatników i odciąży Skarb Państwa.

5) Nagrywanie posiedzeń w sądach w I instancji i w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno Konsultacyjnych: zgodnie z niniejszą znowelizowaną ustawą dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. Nr. 108, poz. 684, która to weszła w życie z dniem 1 lipca 2010 r., dokonano nowelizacji przepisów regulujących utrwalenie przebiegu posiedzeń sadowych.

 

Domagamy się znowelizowania powyższej ustawy poprzez uzupełnienie, tj. dopuszczenie nagrywania prowadzonych badań przez biegłych sądowych w RODK albowiem dochodzi nagminnie do wydawania opinii tendencyjnych na niekorzyść ojców, którzy to mają poważnie utrudniane kontakty z małoletnimi dziećmi przez nieodpowiedzialne matki dążące do odwetu za nieudany związek małżeński.

Natomiast nie wyposażenie sal rozpraw w sądach I instancji w urządzenia nagrywające, należy uznać za karygodne i niedopuszczalne albowiem to Sąd I instancji gromadzi istotny materiał dowodowy do wydania końcowego orzeczenia, gdzie notorycznie dochodzi do manipulowania stronami postępowań i świadkami przez sędziego referenta faworyzując jedną z stron.

 

W związku z powyższym, w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowań sądowych oraz ochrony interesów stron, w tym usprawnienie działalności instytucji publicznych i funkcjonowania o zasady dobrego rządzenia" wnosimy jak w petitum niniejszego projektu.

 

wnioskodawca: ŚL. SOPO