_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Petycja - Prawo dzieci do obojga rodziców

Petycja skierowana przez Zarząd do:

Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Pani Premier Beaty Szydło

Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznika Praw Obywatelskich

Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 

Petycja - Prawo dzieci do obojga rodziców

	Działając na podstawie art. 2.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) – zwanej dalej Ustawą o petycjach, działając w interesie własnym na podstawie art. 2.2. pkt 2 Ustawy o petycjach, oraz działając w interesie publicznym na podstawie art. 2.2 pkt 1 Ustawy          o petycjach , jako Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca domagamy się:

1. Przestrzegania przez Rzeczpospolitą Polską art. 8 Europejskiej konwencji praw człowieka (pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – ratyfikowaną Ustawą        z dnia 2 października 1992 roku o ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka                  i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1992r. Nr 85, poz. 427)),

2. Usunięcia z art. 58 § 1a i art. 107 § 2 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny                i opiekuńczy zapisu: „Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu              z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień        w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.”

3. Wprowadzenia do porządku prawnego – tj. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego – nadrzędnej zasady ustalania opieki naprzemiennej nad dzieckiem              w przypadku rozstania się rodziców.

Uzasadnienie

	Dnia 2 października br. większością głosów (46 za przy 2 wstrzymujących się) na 36 posiedzeniu została przegłosowana rezolucja 2079 (2015) Rady Europy w sprawie “Równość         i wspólna odpowiedzialność rodzicielska: rola ojców“ (1)(2) . Dotyka ona wielu aspektów działania wymiaru sprawiedliwości wobec małoletnich dzieci. Rada Europejska zauważa, że ojcowie            w obliczu prawa, praktyk i uprzedzeń są pozbawieni możliwości utrzymywania relacji z dziećmi. Rada Europy wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia w swoich ustawodawstwach planów rodzicielskich, promowania odpowiedzialności i równości rodzicielskiej oraz wspólnego zamieszkania dziecka z każdym z rodziców. Rezolucja ta stanowi zbiór rozwiązań i dobrych praktyk w sferze prywatnej i rodzinnej promującą równość kobiet i mężczyzn.

	Rada Europy w przedmiotowej Rezolucji odwołuje się do treści art. 8 Europejskiej konwencji praw człowieka, która to Konwencja została ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską.
Należy zauważyć, iż Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wzywa Państwa członkowskie        (w tym Polskę) do:wprowadzenia do prawa krajowego zasady wspólnego zamieszkiwania [z dzieckiem przez każdego       z rodziców] (W wersji angielskiej “principle of shared residence”) po separacji, ograniczając wszelkie wyjątki do przypadków nadużyć wobec dzieci lub ich zaniedbywania czy przemocy domowej – punkt 5.5 Rezolucji 2079 (2015) zachęcania [do korzystania] oraz, gdy to wskazane, ustanowienia mediacji w ramach postępowania sądowego w sprawach rodzinnych z udziałem dzieci, w tym zarządzonych przez sąd sesji informacyjnych, w celu uświadomienia rodzicom, iż wspólne zamieszkiwanie [z dzieckiem przez każdego z rodziców] może być odpowiednim rozwiązaniem w świetle najlepiej pojętego interesu dziecka, oraz podejmowania działań na rzecz takiego rozwiązania – punkt 5.9 Rezolucji 2079 (2015)

oraz:Zgromadzenie pragnie podkreślić, iż poszanowanie życia rodzinnego jest podstawowym prawem zawartym w Artykule 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (ETS nr 5) oraz wielu międzynarodowych instrumentach prawnych. Dla rodzica i dziecka możność bycia razem stanowi konieczny element życia rodzinnego. Rozdzielenie dziecka i rodzica niesie za sobą nieodwracalne skutki dla relacji między nimi. O takim rozdzieleniu powinny orzekać wyłącznie sądy i tylko 
w wyjątkowych okolicznościach wiążących się z poważnym ryzykiem dla interesu dziecka. - punkt 3 Rezolucji 2079 (2015)Ponadto, Zgromadzenie jest przekonane, że rozwijanie wspólnej odpowiedzialności rodzicielskiej pomaga w przełamywaniu stereotypów [związanych z płcią] na temat ról kobiet i mężczyzn w rodzinie i jest jedynie odbiciem zmian socjologicznych, które zaszły przez ostatnie pięćdziesiąt lat w zakresie tego, jak zorganizowana jest sfera prywatna i rodzinna. - punkt 4 Rezolucji 2079 (2015)

	Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca uważa, iż w Polsce dochodzi do systemowego gwałcenia praw dzieci oraz ich rodziców (a w szczególności ojców), bowiem w przypadku rozstania się rodziców dziecko i jeden z rodziców (najczęściej ojciec) pozbawiani są możliwości kontynuowania życia rodzinnego. Sądy Powszechne Rzeczypospolitej Polskiej orzekając o tzw. wzajemnych kontaktach rodzica i dziecka w kuriozalnym wymiarze kilku godzin na dwa tygodnie doprowadzają do zerwania więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem, prawo do poszanowania życia prywatnego                i rodzinnego (art. 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) jest systemowo gwałcone przez Rzeczpospolitą Polską.

	Mając na względzie treść art. 8 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, oraz treść Rezolucji 2079 (2015), Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca uważa, iż niedopuszczalne jest ograniczanie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców w sposób i na przesłankach określonych        w art. 58 § 1a i art. 107 § 2 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ingerencja władzy publicznej w prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego jest niedopuszczalna, za wyjątkiem występowania okoliczności wiążących się z poważnym ryzykiem dla interesu dziecka, które to okoliczności nadużywania władzy rodzicielskiej i jej konsekwencje zostały określone w art. 109           i 111 KRiO.

	Zmiany w porządku prawnym wprowadzone Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.        z 2015r. poz. 1062), są iluzoryczne. Nie polega na prawdzie propaganda Rzecznika Praw Dziecka, iż        w wyniku zmian wprowadzonych ww. ustawą dzieci mają zapewnione prawo do obojga rodziców            w przypadku ich rozstania (3) . Sądy Powszechne Rzeczypospolitej Polskiej powołując się na enigmatyczny zapis „dobra dziecka”, oraz bubel prawny – tj. Ustawę z dnia 25 czerwca 2015r.             o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2015r. poz. 1062), w dalszym ciągu gwałcą prawo dziecka do obojga rodziców w przypadku ich rozstania, w dalszym ciągu ustalają kontakty dziecka z jednym z rodziców w kuriozalnym wymiarze kilku godzin na dwa tygodnie, oraz ograniczają władzę jednego z rodziców na podstawie art. 58 § 1a        i art. 107 § 2 KRiO.

	Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca domaga się zatem usunięcia z porządku prawnego z art. 58 § 1a i z art. 107 § 2 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny                i opiekuńczy zapisu: „Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu               z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień           w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.”, bowiem jest to zapis niezgodny z art. 8 ust. 1 i 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

	Generowanie sztucznego konfliktu przez jedną ze stron procesowych, w celu osiągnięcia wyłącznej opieki nad dzieckiem w przypadku rozstania się rodziców skutkuje dramatami dzieci jak          i rodziców pozbawionych możliwości wychowywania własnego potomstwa. Wprowadzenie jako nadrzędnej zasady opieki naprzemiennej nad dzieckiem w przypadku rozstania się rodziców, będzie stanowić wywiązanie się przez Rzeczpospolitą Polską z obowiązku ochrony praw dzieci jak            i rodziców wynikającego z art. 8 ust 1 i 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak i również będzie skutkować zanikiem radykalnych posunięć rodziców – tj. „porwań rodzicielskich”              i „alienacji rodzicielskiej”.

	Na podstawie art. 13.1 Ustawy o petycjach Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca wnosi o powiadomienie nas w formie pisemnej listem poleconym o sposobie załatwienia niniejszej petycji wraz z uzasadnieniem, bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 10.1 Ustawy o petycjach.

Załączamy wyrazy szacunku,

Zarząd Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca

(1) Oryginalny tekst rezolucji jest dostępny jest pod następującymi adresami URL:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp…
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp…

(2) Przetłumaczona na język polski przez Ministerstwo Sprawiedliwości rezolucja jest dostępna jest pod następującymi adresami URL: 
https://ms.gov.pl/…/miekkie-prawo-miedzynar…/prawo-rodzinne/ 
https://ms.gov.pl/…/mie…/prawo-rodzinne/download,3093,0.html

(3) Cytat za Rzecznikiem Praw Dziecka „Prawo dziecka do obojga rodziców będzie teraz lepiej zabezpieczone. … Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny         i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, podjęta przez Senat na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, wprowadza po raz pierwszy w polskim prawie przepis mówiący o prawie dziecka do wychowania przez oboje rodziców.” - 
http://brpd.gov.pl/aktualnosci/kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-znowelizowany