_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Skarga do Ministra Sprawiedliwości na Prezesów Sądów Okręgowych w zakresie wpisywania na listy stałych biegłych sądowych osób, które nie posiadają prawa wykonywania zawodu...

Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca

ul. Św. Jana 8/3c

40-012 Katowice

 

Katowice, 15 kwietnia 2015r.

 

Szanowny Pan

Cezary Grabarczyk

Minister Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

 

Skarga – art. 227 kpa

 

Działając na podstawie art. 227 kpa składamy skargę na:

Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku

Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie

Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu

Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku

Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach

Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu

Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach

Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach

Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie

Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie

Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie

Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie

Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy

Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie

Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży

Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi

Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie

Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu

Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce

Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku

Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu

Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu

Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach

Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu

Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku

Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie

Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy

Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie

Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu

Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie

Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie

Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku

Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu

Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

 

w zakresie wpisywania na listy stałych biegłych sądowych osób ustanowionych przez Prezesów Sądów Okręgowych biegłymi z zakresu psychologii, które nie posiadają prawa do wykonywania zawodu psychologa.

 

Wnosimy o skreślenie z listy stałych biegłych sądowych przez ww. Prezesów Sądów Okręgowych wszystkich osób, które nie posiadają prawa do wykonywania zawodu psychologa.

  

Uzasadnienie

 

Dnia 1 stycznia 2006 roku weszła w życie Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 763, Nr 154, poz. 1798, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 92, poz. 753.) (zwana dalej Ustawą o zawodzie psychologa…), data wejścia w życie Ustawy o zawodzie psychologa została określona jej art. 64.

 

Dnia 4 sierpnia 2008 roku Rzecznik Praw Obywatelskich przy piśmie RPO-573306-VI/07/KP1 zwrócił uwagę Pani Jolancie Fedak, piastującej wówczas urząd Ministra Pracy i Polityki Społecznej o skutkach prawnych wynikających z braku powołania organu samorządu zawodowego psychologów wskazując – cytat:

 

  „Jestem zaniepokojony otrzymaną odpowiedzią w sprawie trudności w wykonywaniu badań psychologicznych kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów wynikających z braku powołania organów samorządu zawodowego psychologów, jak również braku rozporządzenia wykonawczego określającego warunki, tryb i czas odbywania podyplomowego stażu zawodowego psychologów. Z tej przyczyny proszę Panią Minister o uzupełnienie przedstawionego stanowiska, a także rozważenie możliwości podjęcia prac nad pilną nowelizacją przepisów dotyczących określania kompetencji zawodowych psychologów, a w szczególności psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych z zakresu transportu drogowego w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury.”, oraz dalej:

 

Mój niepokój budzi sytuacja, w której przedstawiciele Ministerstwa dokonują swobodnej interpretacji obowiązujących przepisów prawa zalecając jednocześnie Marszałkom Województw, aby naruszali prawo wydając zaświadczenia o wpisie do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych z zakresu transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego osobom nieposiadającym - w myśl obowiązujących przepisów - prawa do wykonywania zawodu psychologa. Marszałek posiada jedynie uprawnienia do potwierdzenia kompetencji zawodowych w zakresie uprawnień psychologa transportu, nie posiada natomiast prawa do stwierdzenia czy dana osoba nabyła kwalifikacje zawodowe psychologa.”

 

Z treści wymienionego wyżej pisma wynika również, iż dnia 25 czerwca 2008 roku Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Pracy, sygnalizując konieczność doprowadzenia Ustawy o zawodzie psychologa do jej prawidłowego wykonywania, jak i również wskazać należy, iż dnia 13 listopada 2009 roku Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w sprawie RPO-573306-VI/07/KP z kolejnym pismem w przedmiotowej sprawie – tj. w sprawie lekceważenia przez Ministra Pracy swoich obowiązków służbowych związanych z nadzorem nad wykonywaniem Ustawy o zawodzie psychologa.

 

W wyniku lekceważenia przez Radę Ministrów władzy ustawodawczej – tj. Sejmu i Senatu, nie istnieją żadne akty wykonawcze do obowiązującej Ustawy o zawodzie psychologa, co skutkuje tym, iż w Polsce nie ma ani jednej osoby z prawem do wykonywania zawodu psychologa. Powyższa argumentacja koresponduje wprost ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich wyrażonym w wystąpieniu generalnym z dnia 14 marca 2013 roku – znak - RPO-683517-V/ll/AB2, bowiem Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, co następuje:

  „Z całym zdecydowaniem należy podkreślić, że do momentu uchwalenia przez Sejm ustawy uchylającej wymienioną ustawę o zawodzie psychologa ten akt prawny obowiązuje, a tym samym Rada Ministrów winna go wykonać (art. 146 ust. 4 pkt 1 Konstytucji). Zaniechanie jej wykonania jest wyrazem lekceważenia Sejmu i Senatu, do których należy władza ustawodawcza (art. 95 Konstytucji). Bezprecedensowe zaniechanie wprowadzenia w życie przepisów omawianej ustawy stanowi o ciężkim naruszeniu przez kolejne rady ministrów obowiązku zapewnienia wykonania ustaw, wyrażonego w art. 146 ust. 4 pkt 1 Konstytucji. Ustawa zasadnicza w żadnym ze swych przepisów nie upoważnia tego organu do zaniechania wykonania ustawy z jakiejkolwiek przyczyny.”

 

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji w sprawie zaniechania realizacji przepisów obowiązującej od 1 stycznia 2006 r., ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763, ze zm.) jestem zmuszona podkreślić, iż kolejni Ministrowie Pracy i Polityki Społecznej od lat uporczywie nie wykonują przedmiotowej ustawy w zakresie powołania samorządu zawodowego psychologów.”

 

Naruszanie Konstytucji zostało dostrzeżone również przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem wystąpieniem do Ministra Pracy – z dnia 3 listopada 2014 roku – znak SIW 0748-64-2014, Pani Irena Wóycicka - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dostrzegła problem naruszania art. 2 i art. 146 ust.4 pkt. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez Ministra Pracy.

 

O trafności zarzutów naruszenia zasady demokratycznego państwa prawa, wyrażonego w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niewykonywania Ustawy o zawodzie psychologa, świadczy jednoznacznie kolejne stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich wyrażone przy piśmie z dnia 9 lutego 2012 roku – znak RPO-683517-V/ll/AB3, bowiem RPO wskazał, co następuje:

 

Dotychczasowi Ministrowie Pracy i Polityki Socjalnej konsekwentnie twierdzili, że z powodu wad prawnych ustawa o zawodzie psychologa jest niewykonalna. Uznanie trafności tego zarzutu prowadzi do konkluzji, że obowiązywanie omawianej ustawy stwarza pozór istnienia prawa, przez co stanowi o naruszeniu zasady demokratycznego państwa prawnego wyrażonej w art 2 Konstytucji RP. Takiej regulacji nie można bowiem uznać za zgodną z zasadą przyzwoitej legislacji stanowiącą komponent zasady demokratycznego państwa prawnego (patrz: wyrok TK z dnia 9 czerwca 2003 r. sygn. Akt SK 5/03; OTK-A 2003/6/50).

 

Dnia 28 sierpnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka wystąpił z pismem ZEW/500/5/2014/ZA4 skierowanym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wskazując, iż konieczne jest pilne uregulowanie zasad wykonywania zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód psychologa. Wskazać jednocześnie należy, iż z treści przedmiotowego pisma Rzecznika Praw Dziecka jasno wynika, iż Rzecznik Praw Dziecka kierował już wcześniej wystąpienia do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a dokładnie dnia 1 lutego 2012 roku.

 

Bezsprzecznie wskazać należy, iż Sądy Powszechne w sprawach opiekuńczych dotyczących małoletnich dzieci, wydają swoje postanowienia i wyroki w oparciu o opinie psychologiczne wydane przez psychologów bez prawa do wykonywania zawodu, bowiem prawo do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z art. 7 Ustawy o zawodzie psychologa powstaje w chwilą dokonania wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów, zaś w Polsce nie ma ani jednej Regionalnej Izby Psychologów powołanej i utworzonej na podstawie ww. Ustawy. Wskazać dalej wypada, iż nie istnieją żadne organy samorządu zawodowego psychologów określone art. 32 przedmiotowej ustawy, a w szczególności nie istnieją:

 

  1. Krajowy Zjazd Psychologów, 
  2. Krajowa Rada Psychologów, 
  3. Krajowa Komisja Rewizyjna, 
  4. Krajowa Komisja Dyscyplinarna, 
  5. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, 
  6. Regionalny Zjazd Psychologów, 
  7. Regionalna Rada Psychologów, 
  8. Regionalna Komisja Rewizyjna, 
  9. Regionalna Komisja Dyscyplinarna, i 
  10. Regionalny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Ponadto, zgodnie z Opracowaniem Tematycznym OT-6255 „Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy” przygotowanym przez Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP z listopada 2013r. zawód psychologa uznawać należy za zawód zaufania publicznego, którego dotyczą specyficzne wymogi ustawowe oraz prawne gdzie możliwość jego wykonywania uzależniona jest od spełnienia wszelkich stosownych i niezbędnych warunków formalno-prawnych jak i od wpisania na odpowiednią listę zawodową, a przynależność do odpowiedniej izby osób wykonujących zawód psychologa jest obowiązkowa (str. 14 opracowania). Co więcej – jest to zawód, który powinien spełniać najwyższe standardy z racji nie tylko bezpośredniego wpływu na życie i losy wielu polskich rodzin, ale także polskich podatników.

 

Wskazać również należy stanowisko członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Pana Pawła Romualda Kołakowskiego, który dostrzegł i zauważył, iż psychologowie wykonujący swój zawód bezprawnie mogą być pozwani przez niezadowolonego klienta o odszkodowanie, tylko i wyłącznie na podstawie bezprawności wykonywania zawodu, co w dalszej mierze może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa wobec psychologa, który nie może wykonywać swojego zawodu, bowiem p. Romuald Kołakowski wskazał, co następuje6:

 

Część kolegów psychologów jest w iluzorycznym przekonaniu, że ustawa o zawodzie psychologa nie obowiązuje. Ze zdziwieniem słyszę często zdania typu „przecież została anulowana przez Ministra Pracy”. Na podstawie wydawanych kolejnych aktów prawnych widać wyraźnie, że obowiązuje pomimo, że rząd nie wywiązał się z wynikającej z niej obowiązków!”

 

W obecnej sytuacji - zarówno większość parlamentarzystów, administracji rządowej, a zwłaszcza klienci / pacjenci korzystający z usług psychologów nie są w pełni świadomi, że korzystają z osób wykonujących swój zawód bez prawa wykonywania zawodu, czyli bezprawnie!”

 

 

  „Może się zdarzyć, ze klient bardzo niezadowolony z orzeczenia psychologa lub wniosków z opinii biegłego psychologa sądowego, pozwie go do sądu o odszkodowanie. Psycholog może mieć zasądzone odszkodowanie tylko z tytułu, że wykonywał swój zawód bez prawa wykonywania zawodu, niezależnie od wyników przeprowadzonych badań i poprawności wykonanych procedur. Psycholog, jeśli będzie miał dobrego radcę prawnego w takiej sprawie powinien równocześnie pozwać Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, czyli skarb państwa. Ostatecznie, jeśli zostanie zasądzone odszkodowanie, to będzie zapłacone z naszych pieniędzy, jako podatników. W ostatnim czasie jest coraz więcej na rynku kancelarii prawnych specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń, odszkodowań z wykorzystaniem luk prawnych lub zaniedbań legislacyjnych. Czy mamy czekać, aż zapadnie wyrok trybunału praw człowieka?”

 

Reasumując powyższe stwierdzić należy, iż w Polsce nie ma ani jednego psychologa z prawem do wykonywania zawodu psychologa, zatem wymienieni w petitum niniejszej skargi wszyscy Prezesi Sądów Okręgowych dokonują wpisów na listy stałych biegłych sądowych z zakresu psychologii osób bez prawa do wykonywania zawodu psychologa.

 

Wnosimy zatem o skreślenie z list biegłych sądowych osób, które nie posiadają prawa do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

 

Kończąc, wnosimy o poinformowanie Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca na piśmie listem poleconym o czynnościach podjętych w przedmiotowej sprawie w ustawowo-administracyjnym terminie.

 

Załączamy wyrazy szacunku,

 

ZA ZARZĄD

 

1 https://www.rpo.gov.pl/pliki/12344285190.pdf

2 http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2011/09/683517/1702167.pdf

3 http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2011/09/683517/1623772.pdf

4 http://brpd.gov.pl/sites/default/files/wyst_2014_08_28_mpips.pdf

5 http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf

6 http://www.ptpbydgoszcz.pl/82-o-nas/101-sytuacja-psychologow