_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Stanowisko ŚLSOPO odnośnie RODK

Stanowisko

Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca (ŚLSOPO)

odnośnie

Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych (RODK)
w projekcie ustawy o zmianie ustawy -
Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw /
Druk sejmowy nr 3058.

Pierwszym i zasadniczym zadaniem Ustawodawcy, poprzedzającym zmiany umocowania prawnego Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno Konsultacyjnych (RODK), powinna być rzeczywista, uczciwa, i intelektualnie wartościowa dyskusja rozważająca zasadność odwoływania się do ich opinii w postępowaniach sądowych dotyczących sytuacji rodzin po rozejściu się rodziców.

Jesteśmy przekonani, że wszystkie podejmowane przez Ustawodawcę działania odnoszące się do działalności RODK i Sądów Rodzinnych powinny być poprzedzone głęboką refleksją nad ich dotychczasowym funkcjonowaniem. Brak takiej refleksji uważamy za wysoce nieodpowiedni i nierozważny, a w końcowym efekcie szkodliwy dla polskiej rodziny.

Jako rodzice nie mamy wątpliwości, że Ustawodawca powinien postawić sobie pytanie o sens ingerowania Państwa w najintymniejszą sferę ludzkiego życia, jakim jest życie rodziny, a w szczególności dzieci. Stawiając sobie to pytanie, Ustawodawca powinien również uzyskać wyczerpującą wiedzę odnośnie jakości i sposobu pracy RODK i Sądów Opiekuńczych.

W naszej ocenie, Stowarzyszenia skupiającego rodziców, praktyka orzecznictwa Sądów Rodzinnych ze współudziałem RODK, cechuje się immanentnym podważaniem fundamentalnych norm życia ludzkiego. Wyrosłe z praktyki sądowniczej doktrynalne założenie, każące Sądowi Rodzinnemu, w przytłaczającej większości przypadków, wydawać orzeczenie, którego konsekwencją jest częściowa lub całkowita utrata przez dziecko przynajmniej jednego z rodziców, wraz z całą jego rodziną, jest naruszeniem fundamentalnych wartości ludzkiego życia. Jest również zaprzeczeniem powszechnie dostępnej, podstawowej wiedzy o życiu człowieka i rodziny.

Pierwszoplanowym zadaniem Sądu Rodzinnego, w sytuacji rozejścia się rodziców, powinno być stworzenie optymalnych prawnych warunków gwarantujących równy i nieskrępowany dostęp dziecka do obojga rodziców w każdej sferze jego życia, tak by niwelować negatywne skutki rozpadu rodziny, którym z pewnością, jednym z istotnieszych, jest utrata rodzica. Bardzo często opinie RODK, a za nimi orzeczenia Sądów Rodzinnych, zmierzają do podważenia tej zasady.

Ustawodawcze działania odnośnie umocowania prawnego RODK, w proponowanych projektach zmian są obarczone przynajmniej dwoma wadami:

1) Nie poprzedza ich szeroka i merytoryczna dyskusja o zasadności i jakości funkcjonowania RODK.
2) Działania te, o ile nie wzmacniają, to z pewnością utrzymują zależność RODK od władzy sądowniczej.

Tym samym, obecne zmiany zmierzają do zachowania status quo, nacechowanego zależnością RODK od władzy sądowniczej. Jej efektem jest bardzo często niska jakość pracy RODK, prowadząca w swoim dalszym skutku do degradacji wielu polskich rodzin, a zwłaszcza warunków w jakich wzrastają dzieci. Proponowane zmiany prawnie konstytuują warunki wzmagające postawę konformistyczną, co per se jest rozwiązaniem mocno wadliwym.

Jeśli Ustawodawca nie ma etycznych wątpliwości i dopuszcza możliwość ingerowania w intymne życie rodziny, poprzez wydawanie opinii psychologiczno-pedagogicznych wobec rodzin, których rodzice się rozeszli, to jego zadaniem powinno być stworzenie takich warunków prawnych, które będą zapewniały rzetelność i wysoką jakość wydawanych opinii. Dotychczasowa praktyka działalności RODK bardzo często jest pozbawiona wymienionych cech. Podobna niska jakość opinii cechuje pracę biegłych psychologów z listy biegłych sądowych powoływanych przez Sądy w sprawach rodzinnych. Obecnie istniejące rozwiązania prawne w żaden sposób nie gwarantują wysokiej jakości wydawanych opinii i ich uczciwości. Proponowane zmiany prawne nie zmienią w tym zakresie niczego.

Ponadto, refleksja nad umocowaniem prawnym Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno Konsultacyjnych, jak i działalnością biegłych psychologów w sprawach rodzinnych, nie może odbywać się w oderwaniu od licznych zastrzeżeń jakie wobec nich wykazują organy władzy wykonawczej. Wspomnieć tutaj należy o wniosku Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2013r. (PG VIII TKw 38/12), czy powtarzających się na przestrzeni lat zastrzeżeniach chociażby Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, czy Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego w odniesieniu do wykonywania działalności .psychologicznej i psychologów.

Problem nie wykonywania Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów został także dostrzeżony w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (pismo z dnia 3 listopada 2014r. - do Ministra Pracy i Polityki Społecznej) w odniesieniu do zaniechania realizowania art 146 ust. 4 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej.

Z powyższych powodów jako rodzice, ale również jako podatnicy, podjętą pracę przy proponowanych zmianach umocowania prawnego Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno Konsultacyjnych uważamy za szkodliwą, a jej efekty - przy braku szerokich i merytorycznych konsultacji społecznych z organizacjami czy stowarzyszeniami działającymi na rzecz interesów dzieci, rodziców i rodziny - za negatywne w co najmniej dwóch wymiarach: przede wszystkim w życiu rodzin uczestniczących w postępowaniach Sądów Rodzinnych, poprzez zachowanie dotychczasowych praktyk, oraz poprzez zmarnowanie pieniędzy podatników.

ZARZĄD
Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca

Pismo wysłaliśmy do:

 • Szanowny Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Biuro Komunikacji Społecznej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan prof. Tadeusz Ereciński Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 • Szanowny Pan Witold Pahl Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK) ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan prof. dr hab. Roman Hauser Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
  ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa
 • Szanowny Pan Cezary Grabarczyk Minister Sprawiedliwości
  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 • Szanowna Pani Stanisława Prządka
  Przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
  ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan Rafał Grupiński Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan Mariusz Błaszczak Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan Jan Bury Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan Janusz Palikot Przewodniczący Klubu Poselskiego Twój Ruch, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan Leszek Miller Przewodniczący Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan Jarosław Gowin Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowna Pan Sławomir Jan Piechota
  Przewodniczący Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
  ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

Historia Śl. SOPO

Dlaczego i kiedy powstało Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca

Stowarzyszenie powstało z potrzeby ojców pokrzywdzonych przez Sądy Rodzinne którym ograniczono prawa rodzicielskie w sposób niezrozumiały i kierowany głównie stereotypem myślenia polskich Sądów, że ojcowie zawsze biją, piją i porzucają rodzinę. Jako bezduszni nie chcą łożyć na utrzymanie swoich dzieci i ich matki.

Dlatego w lipcu 1988r. w sądzie warszawskim zarejestrowano ogólnopolskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca, a następnie w większych miastach wojewódzkich powstały oddziały SOPO, które pomagały ojcom w prowadzeniu swoich spraw sądowych i walkę z normami „społecznymi” polskich Sądów Rodzinnych, traktującymi najczęściej ojca jako tego najgorszego, który nie potrafi się zajmować swoimi dziećmi i rodziną, ale też nie zgadzając się z traktowaniem matki jako jedynej, która zawsze czuwa i działa w sądach dla dobra dziecka.

Oddział SOPO w Katowicach zaczął funkcjonować w 1991 roku. W październiku 1999 roku zostało założone samodzielnie działające Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca, a Oddział SOPO przestał funkcjonować w maju 2000 roku.

ŚL.SOPO jest organizacją poza rządową i kontynuuje tradycje i sposób pomocy rozpoczęty przez ogólnopolskie SOPO powstałe w latach osiemdziesiątych. Jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

Statut Śl.SOPO

 

Statut
Śląskiego Stowarzyszenia
Obrony Praw Ojca

  

Dział I

 

Zakres działania

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie działa pod nazwą „Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca” zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. Jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i Regulaminu.

 

§ 2

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

 

§ 3

 

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z zachowaniem wymogów wynikających z regulacji prawnych tych państw.

 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych oraz międzynarodowych organizacji realizujących podobne cele. Zasady współpracy określa Zarząd.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie jest organizacją, która współpracuje z organami państwowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w zakresie realizacji celów wskazanych w Statucie.

 

§ 6

 

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 2. Do prowadzenia spraw własnych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 3. Zasady zatrudniania pracowników i ich obowiązki określa Zarząd.

 

§ 7

 

 1. Uzupełnienie Statutu stanowi Regulamin Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca.

 

Rozdział II

 

Cele Stowarzyszenia

 

§ 8

 

Celem Stowarzyszenia w swej działalności jest:

 

 1. Zabieganie o stosowanie równych praw ojca i matki w rodzinie dla najwyżej pojętego dobra dziecka oraz zmian obyczajowo przyjętej obecnie interpretacji prawa i orzecznictwa sądowego.

 2. Stałe oddziaływanie w kierunku zmian negatywnych wzorców społecznych i kulturowych, które sprawiają, że ojciec jest traktowany jako osoba drugoplanowa w procesie wychowania i szeroko rozumianej socjalizacji.

 3. Wpływanie na istniejące normy obyczajowe i prawne, by ich kształt odzwierciedlał pogląd, że ojciec jest rzeczywistym pełnowymiarowym podmiotem prawnym, psychicznym, uczuciowym i moralnym w zakresie wychowywania dziecka.

 4. Podejmowanie działań mających doprowadzić do wyeliminowania tolerowanego przez organy władzy państwowej zjawiska utrudniania i uniemożliwiania ojcom wychowywania ich dzieci poprzez ograniczanie im decyzjami urzędów władzy rodzicielskiej.

 5. Przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji ojca w sytuacji ingerencji we władzę rodzicielską organów władzy państwowej.

 6. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć.

 7. Pomoc rodzinom członków w sytuacjach konfliktowych oraz tych, w których sytuacja rodzinna uległa pogorszeniu wskutek naruszenia ich praw- nade wszystko w sytuacjach, gdy dochodzi do rozbicia rodziny.

 8. Pomoc ojcom, których prawa są ograniczane lub praw takich im się odmawia w zakresie kontaktu z dziećmi oraz udziału w ich wychowaniu i decydowaniu o sprawach dotyczących dzieci.

 9. Pomoc ojcom w zakresie spraw objętych Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym wszędzie tam, gdzie interes sprawiedliwej oceny sytuacji rodziny będzie tego wymagał.

 

Rozdział III

 

Środki i sposoby realizacji celów

 

§ 9

 

Cele realizowane są poprzez:

 

 1. Prowadzenie działań zmierzających do zmian przepisów prawnych, których stosowanie w praktyce powoduje niemożność lub ograniczenie sprawowania przez ojca władzy rodzicielskiej.

 2. Udział w postępowaniach prowadzonych przed organami władz państwowych na zasadach określonych w przepisach regulujących przebieg tych postępowań w celu wyrażenia przez Stowarzyszenie stanowiska, opinii w sprawach objętych działalnością statutową.

 3. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia w postępowaniach przed organami władz państwowych na zasadach określonych w przepisach regulujących przebieg tych postępowań w sprawach objętych działalnością statutową.

 4. Pomoc prawną członkom Stowarzyszenia oraz udzielanie informacji dotyczącej możliwości obrony swoich praw osobom nie będącym członkami Stowarzyszenia.

 5. Prowadzenie mediacji pomiędzy członkami rodziny.

 6. Organizowanie akcji społecznych mających zwrócić uwagę na sytuację ojców, których prawa są ograniczane lub uniemożliwiane.

 7. Publikowanie i wspieranie inicjatyw wydawniczych mających na celu propagowanie postaw tolerancyjnych w życiu rodzinnym, tłumaczących mechanizmy psychicznego rozwoju dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem roli ojca oraz trudnych konfliktowych sytuacji rodzinnych.

 8. Wspieranie ojców, w szczególności ojców samotnie wychowujących dzieci i identyfikujących się z celami Stowarzyszenia w sytuacjach objętych Statutem.

 

Dział II

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

Rozdział IV

 

Postanowieni ogólne

 

§ 10

 

 1. Kandydatem na członka Stowarzyszenia ma prawo być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, który złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i przyjmuje do realizacji postanowienia Statutu i regulaminów.

 2. Każdy członek musi się liczyć z możliwością zastosowania wobec niego kary dyscyplinaej, którą ma prawo nałożyć Zarząd do wydalenia włącznie. Członkowi przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 (czternastu) dni do Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie i opiniuje, przedstawiając wnioski do Zarządu.W przypadku podtrzymania decyzji przez Zarząd, członek w odniesieniu do kary wydalenia ze Stowarzyszenia na wniosek pisemny w ciągu 14 (czteastu) dni ma prawo skierować prośbę o podjęcie decyzji do Walnego Zebrania. Zarząd w takiej sytuacji automatycznie zawiesza go w prawach członka do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie.

 3. Decyzje dotyczące członków niewchodzących w skład organów wybieralnych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały.

 4. Decyzje dotyczące członków ukaranych przez wydalenie ze Stowarzyszenia będących w organach wybieralnych podejmuje Walne Zebranie, w razie konieczności Walne Zebranie Nadzwyczajne na wniosek pisemny.

 5. Decyzja Zarządu dotycząca nieprzyjęcia członka kandydata w poczet członków zwyczajnych powoduje automatyczne skreślenie ze Stowarzyszenia bez możliwości odwołania do organów Stowarzyszenia.

 6. Członek skreślony może wystąpić z prośbą o przywrócenie do Stowarzyszenia. Prośbę rozpatruje i podejmuje decyzję Zarząd Stowarzyszenia.

 7. Wysokość opłaty wpisowej i składek członkowskich określa uchwałą Walne Zebranie.

 8. W wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej członka Stowarzyszenia, Zarząd ma prawo po rozpoznania wniosku zainteresowanego członka podjąć decyzję zawieszenia płatności składek na okres do 6 (sześciu) miesięcy.

 9. O decyzjach personalnych podjętych w stosunku do członków Stowarzyszenia za powiadomienie zainteresowanego traktuje się ogłoszenie w tej sprawie w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia wywieszone na okres 14 (czternastu) dni.

 10. W imieniu Stowarzyszenia może wypowiadać się tylko Zarząd oraz osoby przez niego upoważnione.

 

Rozdział V

 

Członkowie

 

§ 11

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

 1. członków kandydatów,

 2. członków zwyczajnych,

 3. członków wspierających,

 4. członków honorowych.

 

 1. Dla członka kandydata okres kandydacki wynosi od 3 (trzy) do 6 (sześciu) miesięcy.
  Członkiem zwyczajnym zostaje, uchwałą Zarządu, członek kandydat po upłynięciu okresu kandydackiego.

 2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, popierająca działalność Stowarzyszenia. Członek wspierający nie będący osobą fizyczną, działa przez umocowanego w tym celu przedstawiciela.

 3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadawane jest decyzją Walnego Zebrania na wniosek Zarządu.

 4. Obowiązki członka są nadrzędne wobec pełnionych funkcji w Stowarzyszeniu.

 

Rozdział VI

 

Prawa i obowiązki członka kandydata

 

§ 12

 

Członek kandydat ma prawo:

 

 1. Korzystać z nieograniczonej pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia.

 2. Uczestniczyć w pracach grup roboczych powołanych przez Zarząd oraz zostać powołanym na Pełnomocnika Zarządu do realizacji spraw przez niego określonych.

 3. Uczestniczyć w imprezach, akcjach i innych działaniach Stowarzyszenia mających na celu realizację celów statutowych.

 4. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia do organów wybieralnych Stowarzyszenia.

 5. Nie przysługuje członkowi kandydatowi czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz prawo do głosowania.

 

§ 13

 

Członek kandydat ma obowiązek:

 

 1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 2. Czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele statutowe.

 3. Dokonać opłaty wpisowej oraz regulaie opłacać składkę członkowską.

 4. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

 5. Postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa i dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 14

 

Członek kandydat może zostać skreślony ze Stowarzyszenia:

 

 1. Automatycznie, co stwierdza Zarząd uchwałą:

 

 1. po niepłaceniu składek członkowskich przez okres ponad 3 (trzech) miesięcy,

 2. z powodu nieprzyjęcia w poczet członków zwyczajnych,

 3. po złożeniu pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

 4. po utracie praw publicznych,

 5. w przypadku śmierci,

 

 1. Z zachowaniem procedury odwoławczej:

 

 1. jeśli dalsze pozostawanie w Stowarzyszeniu narażałoby dobre imię lub interes Stowarzyszenia.

 

Rozdział VII

 

Prawa i obowiązki członka zwyczajnego

 

§ 15

 

Członek zwyczajny ma prawo:

 

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

 2. Korzystać z nieograniczonej pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia.

 3. Uczestniczyć w pracach grup roboczych powołanych przez Zarząd oraz zostać powołanym na Pełnomocnika Zarządu do realizacji spraw przez niego określonych.

 4. Uczestniczyć w imprezach, akcjach i innych działaniach Stowarzyszenia mających na celu realizację celów statutowych.

 5. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia do organów wybieralnych Stowarzyszenia.

 

§ 16

 

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 

 1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 2. Czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele statutowe.

 3. Regularnie opłacać składkę członkowską. Niepłacenie składek powyżej 3 (trzech) miesięcy powoduje automatyczne zawieszenie w prawach członka.

 4. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia i brać czynny udział w głosowaniach.

 5. Postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa i dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 17

 

Członek zwyczajny może zostać skreślony ze Stowarzyszenia:

 

 1. Automatycznie, co stwierdza Zarząd uchwałą:

 

 1. po niepłaceniu składek członkowskich przez okres ponad 6 (sześciu) miesięcy,

 2. po złożeniu pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

 3. po utracie praw publicznych,

 4. w przypadku śmierci,

 

 1. Z zachowaniem procedury odwoławczej:

 

 1. jeśli dalsze pozostawanie w Stowarzyszeniu narażałoby dobre imię lub interes Stowarzyszenia.

 

Rozdział VIII

 

Prawa i obowiązki członka wspierającego

 

§ 18

 

Członek wspierający ma prawo:

 

 1. Uczestniczyć w imprezach, akcjach i innych działaniach Stowarzyszenia mających na celu realizację celów statutowych.

 2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia do organów wybieralnych Stowarzyszenia.

 

§ 19

 

Członek wspierający ma obowiązek:

 

 1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 2. Popierać działalność Stowarzyszenia.

 3. Udzielać zadeklarowanej formy wsparcia dla Stowarzyszenia.

 

§ 20

 

Członek wspierający może zostać skreślony ze Stowarzyszenia:

 

 1. Automatycznie, co stwierdza Zarząd uchwałą:

 

 1. po zaprzestaniu wspierania Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 2 (dwa) lata,

 2. po złożeniu pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

 3. po utracie praw publicznych,

 4. w przypadku śmierci,

 5. wykreślenia z właściwego rejestru.

 

 1. Z zachowaniem procedury odwoławczej:

 

 1. jeśli dalsze pozostawanie w Stowarzyszeniu narażałoby dobre imię lub interes Stowarzyszenia.

 

Rozdział IX

 

Prawa i obowiązki członka honorowego

 

§ 21

 

Członek honorowy ma prawo:

 

 1. Uczestniczyć w imprezach, akcjach i innych działaniach Stowarzyszenia mających na celu realizację celów statutowych.

 2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia do organów wybieralnych Stowarzyszenia.

 3. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia i brać udział w głosowaniach.

 4. Uczestniczyć w pracach grup roboczych powołanych przez Zarząd oraz zostać powołanym na Pełnomocnika Zarządu do realizacji spraw przez niego określonych.

 5. Korzystać z nieograniczonej pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia.

 6. Nie ma obowiązku płacenia składki członkowskiej.

 

§ 22

 

Członek honorowy ma obowiązek:

 

 1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 2. Postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa i dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 23

 

Członek honorowy może zostać skreślony ze Stowarzyszenia:

 

 1. Automatycznie, co stwierdza Zarząd uchwałą:

 

 1. po złożeniu pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

 2. po utracie praw publicznych.

 

 1. Decyzją Walnego Zebrania na wniosek Zarządu:

 

 1. jeśli dalsze pozostawanie w Stowarzyszeniu narażałoby dobre imię lub interes Stowarzyszenia.

 

Dział III

 

Władze Stowarzyszenia

 

Rozdział X

 

Postanowienia ogólne

 

§ 24

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 

 1. Walne Zebranie,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 (dwa) lata. Za rok kadencji uważa się okres pomiędzy Walnymi Zebraniami Zwyczajnymi.

 2. Wybranym do organów wybieralnych Stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej może zostać tylko członek zwyczajny. Sprawowanie funkcji w tych organach nie zwalnia z obowiązków członka zwyczajnego. Członek wybrany do organów wybieralnych może sprawować funkcję w tych organach nieprzerwanie 2 (dwie) kadencje. Kolejny raz może być wybrany na tych samych zasadach po przerwie trwającej co najmniej 1 (jedną) kadencję.

 3. Wybranym do organów wybieralnych Stowarzyszenia może być tylko członek, który nie jest skazany za przestępstwo prawomocnym wyrokiem.

 4. Wszelkie decyzje władz Stowarzyszenia podejmowane są uchwałą władz.

 5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Głosowanie przeprowadza się w sposób jawny lub niejawny.Członek nieobecny, usprawiedliwiony ma prawo głosować przez pisemne oświadczenie woli w sprawie. Przysługuje mu również prawo do głosowania poprzez pełnomocnika, którego ustanawia upoważnieniem pisemnym do oddania głosów w jego imieniu. W sprawach członka oraz kwestii rozliczenia z działalności członków organu Stowarzyszenia członkowie ci nie biorą udziału w głosowaniu.

 6. Przy określeniu terminu Walnego Zebrania podaje się 2 (dwa) terminy do jego przeprowadzenia. Dla drugiego terminu nie wymagana jest obecność do głosowań co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Takie rozwiązanie nie dotyczy głosowania w sprawach Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

 7. Z prowadzonych zebrań i posiedzeń organów wybieralnych sporządza się pisemny protokół.

 8. Uzupełnieniem Statutu jest Regulamin Śl. SOPO, który musi uzyskać akceptację „Komisji do spraw regulaminu”, którą tworzy w tym celu Zarząd, Komisja Rewizyjna, oraz 3 (trzech) członków zwyczajnych wybranych do reprezentowania pozostałych członków na kadencję 2 (dwu) letnią, zwanych Delegatami.

 

Rozdział XI

 

Walne Zebranie

 

§ 25

 

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walne Zebrania są zwoływane jako:

 

 1. Zwyczajne

 2. Nadzwyczajne

 

 1. Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes Zarządu, przedstawia porządek zebrania i zarządza wybór Przewodniczącego Zebrania.

 2. Do zadań Przewodniczącego Zebrania należy:

 

 1. dokonać wyboru głosowaniem Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej,

 2. dbanie o utrzymanie proponowanego lub uzupełnionego głosowaniem porządku zebrania,

 3. przeprowadzanie głosowań,

 4. dbanie o porządek w czasie obrad i w razie potrzeby dyscyplinowanie uczestników,

 5. przeprowadzenie pierwszych zebrań organów wybieralnych w terminie do 7 (siedmiu) dni od wyboru, celem wyboru struktur tych organów.

 

§ 26

 

 1. Walne Zebranie Zwyczajne zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do dnia 31 marca. Informacje o terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania Zarząd podaje do wiadomości członków najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed wyznaczoną datą w siedzibie Stowarzyszenia.

 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Zwyczajnego należy:

 

 1. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia za miniony rok,

 2. wysłuchiwanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia zwłaszcza w zakresie działalności finansowej,

 3. udzielanie po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

 4. wybór i odwoływanie organów wybieralnych,

 5. uchwalenie planu działania Stowarzyszenia i planów finansowych na rok bieżący,

 6. zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia. Do wykonania wymienionych wyjątkowo konieczne jest przegłosowanie uchwały większością 3 (trzech-czwartych) głosów za członków uprawnionych do głosowania, w tych przypadkach konieczna jest bezwzględna obecność uprawnionych do głosowania i nie uwzględnia się upoważnień nieobecnych usprawiedliwionych,ustalanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,

 7. nadawanie i odbieranie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

 

§ 27

 

 1. Walne Zebranie Nadzwyczajne może być zwołane:

 

 1. Uchwałą:

- Zarządu,
- Komisji Rewizyjnej,

 

 1. pisemnym wnioskiem skierowanym do Zarządu:

- przez grupę co najmniej 30% członków zwyczajnych, niebędących członkami organów wybieralnych Stowarzyszenia,

 

 1. W przypadku Walnego Zebrania Nadzwyczajnego termin zwołania możliwy jest po 7 (siedmiu) dniach od wpłynięcia wniosku.

 2. W prowadzeniu zebrania obowiązują procedury jak podczas Walnego Zebrania Zwyczajnego.

 3. Kompetencje Walnego Zebrania Nadzwyczajnego są tożsame z kompetencjami Walnego Zebrania Zwyczajnego.

 

Rozdział XII

 

Zarząd

 

§ 28

 

 1. Zarząd jest organem wykonawczym i kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 5 (pięciu) członków Zarządu. Jego strukturę stanowi Prezes, Vice Prezes, Sekretarz, Rzecznik i Skarbnik.

 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu, którego termin ustala Przewodniczący Walnego Zebrania, na którym wybór nastąpił, dokonuje wyboru spośród siebie funkcyjnych według struktury Zarządu.

 4. Składanie wszelkich oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań za Stowarzyszenie :

 

a) Do składania wszelkich oświadczeń woli wymagany jest 1(jeden) podpis członka Zarządu.

 

b) Do zaciągania zobowiązań za Stowarzyszenie, w tym w zakresie zobowiązań majątkowych, wymagane jest łączne działanie 3 (trzech) członków Zarządu.

 

 1. Przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia przez Walne Zebranie planów działalności i planów finansowych oraz sprawozdań z działalności.

 2. Zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w zakresie ustalonym przez Walne Zebranie.

 3. Składa wnioski do Walnego Zebrania o nadanie tytułu członka honorowego.

 4. Rozpatruje wnioski i prośby członków oraz rozstrzyga spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

 5. Powołuje i odwołuje pełnomocników Zarządu.

 6. Dyscyplinuje członków na zasadach ujętych w Statucie i Regulaminach Stowarzyszenia.

 7. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, co najmniej raz w miesiącu. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.

 8. W przypadku utraty statusu członka lub jego pisemnej rezygnacji z funkcji Zarząd powołuje w to miejsce nowego członka zwyczajnego do czasu najbliższego Walnego Zebrania, na którym dokonuje się wyboru formalnego.

 9. W przypadku rezygnacji większości członków Zarządu z dalszej działalności w nim lub ich odwołania w trakcie trwania kadencji, następuje automatycznie wybór całego Zarządu na zasadach ogólnych wyboru organów wybieralnych. Na czas do najbliższego Walnego Zebrania Zwyczajnego wybrany Zarząd jest Zarządem Tymczasowym niekadencyjnym.

 

Rozdział XIII

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 29

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków. Strukturę stanowi Przewodniczący
  i 2 (dwóch) członków.

 3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu, którego termin ustala Przewodniczący Walnego Zebrania, na którym wybór nastąpił, dokonuje wyboru spośród siebie Przewodniczącego.

 4. Kontroluje i nadzoruje poprawność działania Stowarzyszenia.

 5. Przeprowadza kontrolę działalności Zarządu, co najmniej 2 (dwa) razy w roku kalendarzowym:

 

 1. dokonuje kontroli poprzedzając ją informacją do Prezesa Zarządu o czasie kontroli,

 2. kontroli dokonuje co najmniej 2 (dwóch) członków Komisji Rewizyjnej,

 3. każda kontrola kończy się pisemnym protokołem podpisanym przez obecnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

 1. Przygotowuje i przedstawia sprawozdanie przed Walnym Zebraniem z działalności Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do udzielenia absolutorium dla Zarządu.

 2. Przedstawia Zarządowi uwagi i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 3. W przypadku odwołania się członka w ustalonym terminie od nałożonej kary Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie i opiniuje, przedstawiając wnioski do Zarządu.

 4. W przypadku utraty statusu członka lub jego pisemnej rezygnacji z funkcji Komisja Rewizyjna powołuje w to miejsce nowego członka zwyczajnego do czasu najbliższego Walnego Zebrania, na którym dokonuje się wyboru formalnego.

 5. W przypadku rezygnacji większości członków Komisji Rewizyjnej z dalszej działalności w niej lub jej odwołania w trakcie trwania kadencji, następuje automatycznie wybór całego Komisji Rewizyjnej na zasadach ogólnych wyboru organów wybieralnych. Na czas do najbliższego Walnego Zebrania Zwyczajnego wybrana Komisja Rewizyjna jest Komisją Rewizyjną Tymczasową niekadencyjną.

 

Dział IV

 

Majątek Stowarzyszenia

 

Rozdział XIV

 

Postanowienia ogólne

 

§ 30

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

 

 1. składki członkowskie,

 2. darowizny,

 3. spadki,

 4. zapisy,

 5. dochody z własnej działalności,

 6. dochody z majątku Stowarzyszenia,

 7. z ofiarności publicznej.

 

 1. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

 3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 4. Szczegółowe zasady gospodarowania finansami ustala Walne Zebranie poprzez proponowany plan finansowy Zarządu na kolejny rok, a realizuje Zarząd.

 5. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 

 1. środki trwałe,

 2. ruchomości,

 3. nieruchomości,

 4. środki pieniężne,

 5. inne prawa majątkowe.

 

 1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 2. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

 

Dział V

 

Likwidacja Stowarzyszenia

 

§ 31

 

 1. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, chyba, że uchwała ostatniego Walnego Zebrania stanowi inaczej.

 2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację wyznaczając likwidatora.

 3. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

 4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Stowarzyszenia.

 5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

 

 

 

Nasze dane

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE

OBRONY PRAW OJCA

ul. Św. Jana 8/3c

40-012 Katowice

 

Dyżur w siedzibie i przy telefonie

Wtorek od 17:00 do 20:00
Czwartek od 17:00 do 20:00

tel.: 783 837 301 lub 783 837 302,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 634-24-37-938
REGON: 276935142
KRS: 0000020233
BANK: ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
"SILESIA" W KATOWICACH
35 8437 0002 0010 0150 7642 0001

Zarząd:

Prezes Zarządu - Przemysław Piotrowski - tel. 783 837 301
Vice Prezes - Mirosław Tkaczyk - tel. 783 837 302
Sekretarz - Krzysztof Nowakowski - tel. 783 837 303
Rzecznik - Kamil Młynarzewski
Skarbnik - Zbigniew Stanowski

Tu mamy siedzibę