_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Stanowisko ŚLSOPO odnośnie RODK

Stanowisko

Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca (ŚLSOPO)

odnośnie

Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych (RODK)
w projekcie ustawy o zmianie ustawy -
Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw /
Druk sejmowy nr 3058.

Pierwszym i zasadniczym zadaniem Ustawodawcy, poprzedzającym zmiany umocowania prawnego Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno Konsultacyjnych (RODK), powinna być rzeczywista, uczciwa, i intelektualnie wartościowa dyskusja rozważająca zasadność odwoływania się do ich opinii w postępowaniach sądowych dotyczących sytuacji rodzin po rozejściu się rodziców.

Jesteśmy przekonani, że wszystkie podejmowane przez Ustawodawcę działania odnoszące się do działalności RODK i Sądów Rodzinnych powinny być poprzedzone głęboką refleksją nad ich dotychczasowym funkcjonowaniem. Brak takiej refleksji uważamy za wysoce nieodpowiedni i nierozważny, a w końcowym efekcie szkodliwy dla polskiej rodziny.

Jako rodzice nie mamy wątpliwości, że Ustawodawca powinien postawić sobie pytanie o sens ingerowania Państwa w najintymniejszą sferę ludzkiego życia, jakim jest życie rodziny, a w szczególności dzieci. Stawiając sobie to pytanie, Ustawodawca powinien również uzyskać wyczerpującą wiedzę odnośnie jakości i sposobu pracy RODK i Sądów Opiekuńczych.

W naszej ocenie, Stowarzyszenia skupiającego rodziców, praktyka orzecznictwa Sądów Rodzinnych ze współudziałem RODK, cechuje się immanentnym podważaniem fundamentalnych norm życia ludzkiego. Wyrosłe z praktyki sądowniczej doktrynalne założenie, każące Sądowi Rodzinnemu, w przytłaczającej większości przypadków, wydawać orzeczenie, którego konsekwencją jest częściowa lub całkowita utrata przez dziecko przynajmniej jednego z rodziców, wraz z całą jego rodziną, jest naruszeniem fundamentalnych wartości ludzkiego życia. Jest również zaprzeczeniem powszechnie dostępnej, podstawowej wiedzy o życiu człowieka i rodziny.

Pierwszoplanowym zadaniem Sądu Rodzinnego, w sytuacji rozejścia się rodziców, powinno być stworzenie optymalnych prawnych warunków gwarantujących równy i nieskrępowany dostęp dziecka do obojga rodziców w każdej sferze jego życia, tak by niwelować negatywne skutki rozpadu rodziny, którym z pewnością, jednym z istotnieszych, jest utrata rodzica. Bardzo często opinie RODK, a za nimi orzeczenia Sądów Rodzinnych, zmierzają do podważenia tej zasady.

Ustawodawcze działania odnośnie umocowania prawnego RODK, w proponowanych projektach zmian są obarczone przynajmniej dwoma wadami:

1) Nie poprzedza ich szeroka i merytoryczna dyskusja o zasadności i jakości funkcjonowania RODK.
2) Działania te, o ile nie wzmacniają, to z pewnością utrzymują zależność RODK od władzy sądowniczej.

Tym samym, obecne zmiany zmierzają do zachowania status quo, nacechowanego zależnością RODK od władzy sądowniczej. Jej efektem jest bardzo często niska jakość pracy RODK, prowadząca w swoim dalszym skutku do degradacji wielu polskich rodzin, a zwłaszcza warunków w jakich wzrastają dzieci. Proponowane zmiany prawnie konstytuują warunki wzmagające postawę konformistyczną, co per se jest rozwiązaniem mocno wadliwym.

Jeśli Ustawodawca nie ma etycznych wątpliwości i dopuszcza możliwość ingerowania w intymne życie rodziny, poprzez wydawanie opinii psychologiczno-pedagogicznych wobec rodzin, których rodzice się rozeszli, to jego zadaniem powinno być stworzenie takich warunków prawnych, które będą zapewniały rzetelność i wysoką jakość wydawanych opinii. Dotychczasowa praktyka działalności RODK bardzo często jest pozbawiona wymienionych cech. Podobna niska jakość opinii cechuje pracę biegłych psychologów z listy biegłych sądowych powoływanych przez Sądy w sprawach rodzinnych. Obecnie istniejące rozwiązania prawne w żaden sposób nie gwarantują wysokiej jakości wydawanych opinii i ich uczciwości. Proponowane zmiany prawne nie zmienią w tym zakresie niczego.

Ponadto, refleksja nad umocowaniem prawnym Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno Konsultacyjnych, jak i działalnością biegłych psychologów w sprawach rodzinnych, nie może odbywać się w oderwaniu od licznych zastrzeżeń jakie wobec nich wykazują organy władzy wykonawczej. Wspomnieć tutaj należy o wniosku Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2013r. (PG VIII TKw 38/12), czy powtarzających się na przestrzeni lat zastrzeżeniach chociażby Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, czy Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego w odniesieniu do wykonywania działalności .psychologicznej i psychologów.

Problem nie wykonywania Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów został także dostrzeżony w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (pismo z dnia 3 listopada 2014r. - do Ministra Pracy i Polityki Społecznej) w odniesieniu do zaniechania realizowania art 146 ust. 4 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej.

Z powyższych powodów jako rodzice, ale również jako podatnicy, podjętą pracę przy proponowanych zmianach umocowania prawnego Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno Konsultacyjnych uważamy za szkodliwą, a jej efekty - przy braku szerokich i merytorycznych konsultacji społecznych z organizacjami czy stowarzyszeniami działającymi na rzecz interesów dzieci, rodziców i rodziny - za negatywne w co najmniej dwóch wymiarach: przede wszystkim w życiu rodzin uczestniczących w postępowaniach Sądów Rodzinnych, poprzez zachowanie dotychczasowych praktyk, oraz poprzez zmarnowanie pieniędzy podatników.

ZARZĄD
Śląskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca

Pismo wysłaliśmy do:

 • Szanowny Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Biuro Komunikacji Społecznej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan prof. Tadeusz Ereciński Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 • Szanowny Pan Witold Pahl Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK) ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan prof. dr hab. Roman Hauser Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
  ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa
 • Szanowny Pan Cezary Grabarczyk Minister Sprawiedliwości
  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 • Szanowna Pani Stanisława Prządka
  Przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
  ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan Rafał Grupiński Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan Mariusz Błaszczak Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan Jan Bury Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan Janusz Palikot Przewodniczący Klubu Poselskiego Twój Ruch, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan Leszek Miller Przewodniczący Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowny Pan Jarosław Gowin Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
 • Szanowna Pan Sławomir Jan Piechota
  Przewodniczący Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
  ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa