_________________________________________________

 

Uruchomiliśmy zbiórkę - wesprzyj Stowarzyszenie finansowo

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia: z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym działalnością statutową Stowarzyszenia korzystać mogą członkowie (w tym kandydaci i honorowi) nie będący zawieszonymi w prawach członka.


Aby zostać członkiem Kandydatem należy opłacić wpisowe (100 zł) i składkę kandydacką z góry na 3 miesiące (3x20 zł) - w sumie 160 zł

 

Kandydatem jest się do 6 miesiąca i w tym czasie składka wynosi 20 zł. Od 7. miesiąca składka członkowska, to 10 zł miesięcznie

szczegóły znajdziesz w STATUCIE


Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia SLSOPO,
jak i oferujące swoje doświadczenie i pomoc
zapraszamy na dyżur w godzinach otwarcia biura

 

 

Na sali rozpraw - jak zachować się w sądzie?

Prawo reguluje coraz więcej dziedzin naszego codziennego życia. W sposób nieunikniony powoduje to konieczność częstszego odwiedzania sądu. Co należy wiedzieć o swoich prawach i obowiązkach? Jakich reguł należy przestrzegać? Jak przygotować się do wizyty w siedzibie Temidy? Poniżej przedstawiamy kilka porad dla osób, które kontakt z sądem będą miały po raz pierwszy.

 

Z instytucjami wymiaru sprawiedliwości ogromna większość z nas miała lub będzie miała styczność przynajmniej raz w życiu. Oprócz bowiem spraw karnych i gospodarczych (które są mniej powszechne dla zwykłego obywatela), przed sądem toczą się także m.in. postępowania rodzinne i spadkowe (np. dotyczące stwierdzenia nabycia spadku po zmarłych członkach rodziny). Każdy z nas może być także wezwany do sądu w charakterze świadka, a takiego obowiązku nie możemy nie dopełnić. Niezależnie od tego, w jakim charakterze występujemy w danym postępowaniu, przydatne będzie opanowanie kilku pojęć, wspólnych dla wszystkich procedur sądowych oraz przestrzeganie kilku podstawowych zasad.

Uważnie czytajmy pisma sądowe

Rzeczą absolutnie niezbędną jest dokładne zapoznanie się z treścią nadesłanej przez sąd korespondencji. Oprócz dokładnego wskazania siedziby sądu (bardzo często poszczególne wydziały tego samego sądu mieszczą się przy różnych ulicach) pisma sądowe zawierają niezbędne pouczenia o naszych prawach i obowiązkach. Zapoznanie się z nimi bardzo ułatwi nam uniknięcie niekorzystnych dla nas sytuacji. Na wezwaniu zaznaczone będzie w jakim charakterze będziemy występować (np. świadka, pozwanego itp.) i czy nasza obecność jest obowiązkowa. Nie ma potrzeby ubiegania się u pracodawcy o urlop, w przypadku gdy będziemy zeznawać w charakterze świadka, gdyż prawo nakłada na naszego pracodawcę obowiązek zwolnienia pracownika z obowiązku pracy w tym okresie. Oczywiście musimy zawsze o tym fakcie uprzednio powiadomić pracodawcę.

Co należy mieć przy sobie?

Po pierwsze, niezbędne będzie posiadanie jakiegokolwiek dokumentu, aby potwierdzić naszą tożsamość.
Może być to prawo jazdy, dowód osobisty czy paszport. Jeżeli chcemy złożyć do akt nowe dokumenty, to należy także zaopatrzyć się w odpowiednią ilość kopii dla każdej z pozostałych stron oraz dla sądu (najczęściej wystarczy przekazać dwa egzemplarze). Zawsze należy mieć przy sobie oryginał pisma.Bardzo przydatne jest także zabranie z sobą wezwania z numerem sali i sygnaturą akt. Nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy np. świadek zapomina numeru sali, do której miał się udać. Nie posiadając wezwania ustalenie w sekretariatach właściwej sali może okazać się bardzo trudne z uwagi na dużą liczbę odbywających się jednocześnie spraw. Warto także pamiętać, że całkowicie dozwolone jest robienie notatek z przebiegu rozprawy czy posiedzenia, więc można w tym celu wziąć z sobą odpowiednie przybory. Czasem prościej jednak wystąpić o kserokopię protokołów sądowych.

Do czego służy wokanda?

Wokandą nazywamy listę spraw, które w danym dniu są rozpatrywane przez sąd
. Wokanda powinna zawsze wisieć na drzwiach poszczególnych sal lub obok nich. Każda sprawa opisana jest poprzez podanie jej sygnatury (czyli numeru porządkowego, np. I C 1/04, XII GC 2/04 itp.), oznaczeń stron oraz listy wezwanych na termin świadków. Możemy znaleźć tam także informację o godzinie rozpoczęcia każdej ze spraw. Na wokandzie sprawy, które już danego dnia się odbyły zostają zakreślane przez protokolanta (osobę, która zapisuje przebieg rozprawy czy posiedzenia na specjalnym formularzu). Dzięki temu łatwo możemy sprawdzić czy są jakieś opóźnienia. Kiedy już przyjdzie czas na rozpoczęcie naszej sprawy zostanie ona wywołana.

Co to jest wywołanie?

Każda sprawa rozpoczyna się od tego, że protokolant wychodzi na korytarz sądowy i ją wywołuje, tzn. wzywa do wejścia na salę wszystkich wezwanych
. Po wywołaniu sprawy na salę powinni wejść także świadkowie i ewentualnie publiczność. Moment ten jest kluczowy dla oznaczenia, która ze stron jest obecna. Powinniśmy więc zawsze być na miejscu gdy wywołanie nastąpi. Jednak nawet gdy spóźniliśmy się, to należy wejść na salę i zasygnalizować naszą obecność sądowi. W przeciwnym wypadku sąd może ukarać nas np. grzywną za niestawiennictwo, gdy nasza obecność jest obowiązkowa. Niestety, bardzo często zdarzają się opóźnienia w wywoływaniu poszczególnych spraw. Nawet mimo zwłoki trzeba czekać na swoją kolej. Brak wywołania sprawy o określonej w wezwaniu godzinie nie zwalnia nas z obowiązku stawiennictwa.

Kto jest kim na sali rozpraw?

Będąc już na sali bardzo łatwo można poznać jaką rolę procesową pełni dana osoba. Wystarczy w tym celu ustalić jakiego koloru jest żabot (wykończenie, pewien rodzaj "krawatu") togi. Fioletowy żabot oznacza sędziego lub ławnika, czerwony prokuratora (najczęściej pełni on funkcję oskarżyciela), zielony adwokata (obrońca, pełnomocnik), a niebieski radcę prawnego (pełnomocnik). W sprawach cywilnych prokurator będzie obecny bardzo rzadko. Zawsze zajmuje on miejsce po prawej stronie patrząc od strony sądu. W sprawach cywilnych po tej stronie siedzi powód, natomiast pozwany (oraz oskarżony i obwiniony o popełnienie wykroczenia) zasiada po lewej stronie patrząc od strony sądu.

Podczas przesłuchania

Co do zasady, gdy zwracamy się do sądu oraz gdy składamy wyjaśnienia czy zeznania należy stać, jednak sędzia może pozwolić w uzasadnionych wypadkach na zajęcie pozycji siedzącej. Będzie miało to miejsce najczęściej w przypadku osób starszych czy chorych. Nie ma żadnych przeszkód, aby z prośbą taką wystąpić samemu zaraz na początku przesłuchania.

Należy także uważnie wysłuchiwać pouczeń udzielanych przez sąd (np. o prawie odmowy zeznań, odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania czy możliwości zaskarżania orzeczeń sądu). Jeżeli pouczenie było niezrozumiałe lub mamy dodatkowe pytania nie bójmy się zapytać o to sędziego. Jest on obowiązany do udzielenia nam wszystkich niezbędnych do ochrony naszych praw informacji.

Starajmy się jak najwcześniej przedstawić wszystkie dowody na poparcie naszych twierdzeń, gdyż przyspiesza to postępowanie (w sprawach gospodarczych później złożone dowody mogą nie zostać uwzględnione).

W przypadku gdy sprawa nie zakończy się w ciągu jednego dnia, sąd wyznaczy nowe posiedzenie lub odroczy rozprawę. Najczęściej powiadomi przy tym o nowym terminie, w którym będziemy musieli ponownie przyjść do sądu. Tę informację należy zapisać, gdyż możemy już jej nie dostać w formie pisemnej.

Czy sąd może ukarać za nieodpowiedni ubiór?

Nie ma wyraźnego przepisu, który nakładałby obowiązek określonego doboru stroju przez strony (oczywiście z wyjątkiem osób obowiązanych do noszenia togi). Jednak nie ma w tym zakresie pełnej dowolności. Sędzia przewodniczący składowi sądu może upomnieć osobę, która narusza powagę, spokój lub porządek czynności sądowych, a po bezskutecznym upomnieniu może ją nawet wydalić z sali rozpraw. Strój niewątpliwie może być elementem godzącym w powagę sądu i z tego względu trzeba się powstrzymać od strojów ekstrawaganckich i zbyt odważnych. W razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie, sąd może ukarać winnego karą porządkową grzywny do wysokości dwukrotnego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników lub nawet karą pozbawienia wolności do siedmiu dni.